eula

EULA da-DK

FM IT ApS, www.fm-it.dk – E-mail: fm@fm-it.dk
SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR FM IT ApS CVR nr. 28331126 februar 2024

 1. Licensens omfang FM IT ApS (herefter FMIT) giver hermed licenstager en ikke overdragelig og ikke eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer) / program-modul(er) fra FMIT (herefter kaldet softwaren) og den dertilhørende dokumentation. Brugsretten omfatter alene licenstagerens eget brug af softwaren, og licenstager, er således uberettiget til at overdrage/overføre brugsretten uanset om dette måtte ske ved salg, udleje eller udlån m.v., eller på anden måde give tredjemand adgang til brug af softwaren. Brugsretten omfatter alene det antal brugere, som licenstageren har erhvervet brugsret til. Brugsretten er betinget af, at licenstageren betaler for køber el leje af software og samt den løbende, obligatoriske brugsrets- og serviceafgift. Såfremt der er et tvunget abonnement, forsætter brugsretten så længe, licenstageren opretholder og betaler for det obligatoriske løbende, samlede brugsrets-/serviceabonnement hos FM IT ApS på al anskaffet software, og aftalen ikke er ophørt i henhold til denne aftale, herunder bl.a. pkt. 11 om opsigelse. Når brugsrets-/serviceabonnement ophører, vil FMIT efter udløbet af sidste brugsrets- /serviceabonnementsperiode fjerne brugsretten. Betaler licenstager ikke fakturaer til forfaldsdag, bortfalder brugsretten i sin helhed, og en evt. fortsat brug af softwaren krænker FMIT’s rettigheder.
 2. Leverings- og betalingsbetingelser Når der i nærværende licensaftale anvendes ordet “levering”, menes der det tidspunkt, hvor softwaren er afsendt fra FMIT til licenstageren. Den løbende, obligatoriske brugsrets-/serviceafgift faktureres forud.
 3. Kopiering Licenstager, må foretage den nødvendige kopiering for at kunne anvende softwaren, herunder installation på licenstagerens udstyr. Herudover er licenstager berettiget til at kopiere softwaren med henblik på backup. Licenstager har ikke ret til at fremstille yderligere eksemplarer, og ovennævnte tilladte eksemplarer må ikke overdrages til tredjemand. Sælger licenstager udstyr til tredjemand, hvorpå softwaren er installeret, skal licenstager sørge for at slette softwaren forinden overgivelse af udstyret til tredjemand. Licenstager, er ikke berettiget til at anvende indholdet i de med softwaren følgende databaser i anden sammenhæng end med softwaren.
 4. Ændringer og tilpasninger Licenstager er berettiget til i licenstagers eksemplarer at foretage de nødvendige ændringer og tilpasninger, som understøttes af softwaren, for at softwaren kan anvendes efter sit formål. Licenstager skal dog være opmærksom på at ændringer/tilpasninger i softwaren, der ikke foretages af FMIT medfører, at FMIT’s ansvar kan bortfalde helt eller delvist, ligesom ændringer/tilpasninger kan skabe problemer, fx i form af bortfald af funktionalitet, navnlig i forhold til fremtidige opdateringer m.v. fra FMIT.
 5. Immaterielle rettigheder FMIT har alle rettigheder til softwaren, herunder samtlige ophavsrettigheder, varemærkerettigheder og andre immaterielle rettigheder. Enhver krænkelse af FMIT’s rettigheder, betragtes som væsentlig misligholdelse af nærværende licensaftale. Licenstager må ikke bryde eller ændre licenskoder, ændre/fjerne modulspecifikke serienumre, angivelser om rettighedsforhold, varemærker og lignende.
 6. Tredjemands rettigheder FMIT indestår for, at softwaren ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder. Hvis tredjemand rejser indsigelser vedrørende anvendelsen af softwaren, skal licenstager omgående meddele dette til FM IT ApS. I tilfælde af en sådan meddelelse, kan FMIT vælge at overtage sagen og enhver udgift i forbindelse med denne. FMIT har ret til for egen regning at overtage sagen, herunder at varetage FMIT’s interesser under en evt. retssag, samt at indgå forlig angående de hævdede krænkelser. I det tilfælde at en tredjemand måtte få medhold i, at der foreligger en krænkelse enten i form af endelig dom eller voldgiftsafgørelse, er FMIT forpligtet til for egen regning enten at 1) opnå den fortsatte ret til anvendelse af softwaren, eller 2) bringe krænkelsen til ophør ved at ændre softwaren, eller 3) erstatte softwaren med et andet produkt, som generelt indeholder de samme funktioner som softwaren eller 4) uden varsel ophæve nærværende licensaftale og straks tilbagebetale den brugsrets-/serviceafgift, som licenstager har indbetalt til FMIT fra tidspunktet for krænkelsens opståen, dog minimum brugsrets-/serviceafgiften betalt for den aktuelle brugsrets- /serviceabonementsperiode. Ved ophævelse af nærværende licensaftale er licenstager forpligtet til at afinstallere softwaren, herunder men ikke begrænset til opdateringer, ny udgivelser og nye versioner, og ligeledes tilintetgøre enhver backup og/eller arkiverede kopier af samme. Udover ovennævnte forpligtelser påhviler der ikke FMIT andre forpligtelser eller ansvar, og licenstager kan ikke gøre andre misligholdelses beføjelser end ovennævnte gældende som følge af krænkelse af tredjemands rettigheder, herunder rejse krav om erstatning, uanset graden af den udviste uagtsomhed.
 7. Autorisation og logning Licenstager accepterer at FMIT evt. kan udfører autorisationskontrol ved opstart af program samt logger brugen af funktioner i programmet. Oplysningerne bruges alene til at kontrollere licenstagers brugsret til programmet, og i arbejdet med at videreudvikle- og forbedre softwaren. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.
 8. Licenstagers valg af produkt fra FMIT’s software er standardprodukter, der kan anvendes “som de er og forefindes”, og FMIT bærer intet ansvar for, hvorvidt softwaren opfylder licenstagers krav og ønsker.
 9. Afhjælpning af fejl og mangler FMIT henleder opmærksomheden på, at det ikke er praktisk muligt at fremstille software, der kan afvikles fejlfrit i alle situationer og kombinationer. Licenstager opfordres til at installere og afprøve softwaren straks efter levering. Fejl i forbindelse med downloading viser sig umuligt at installere softwaren, som beskrevet i den medfølgende dokumentation m.v. Dette er dog ingen garanti for, at softwaren kan installeres, idet opsætningen m.v. af licenstagers udstyr og system kan medføre vanskeligheder eller umuliggøre en egnet installation. Såfremt licenstager skriftligt reklamerer over væsentlige fejl i softwaren, som medfører, at vitale funktioner i softwaren ikke kan udføres, 1) Vil FMIT forsøge at rettet fejlen, såfremt det er tekniks muligt, og fejlen kan genskabes hos FMIT eller 2) at returnere den af licenstager betalte brugsrets- /serviceafgift for det pågældende software for perioden fra tidspunktet for licenstagerens reklamation, forudsat at licenstager afinstallere softwaren samt sletter alle eksemplarer af det pågældende software. Fejlretning kan bestå i anvisninger og anbefalinger til at omgå fejlen, således at fejlen ikke længere har væsentlig indflydelse på licenstagers brug af softwaren. FMIT bestræber sig på også at afhjælpe ikke-væsentlige fejl og uhensigtsmæssigheder. Sådanne fejlrettelser m.v. vil dog alene blive udgivet i form af fremtidige opdateringer. For at modtage sådanne fremtidige opdateringer, kræves det dog, at licenstager har tegnet et service abonnement, der er i kraft på reklamationstidspunktet. Brugsretten gives til softwaren, som det er og forefindes og inkluderer ingen andre former for garantier, indeståelser, afhjælpningsrettigheder eller misligholdelsesbeføjelser end de ovenfor beskrevne. Licenstager kan således ikke udover ovennævnte beføjelser rejse krav mod FMIT på grund af fejl og mangler i softwaren eller som følge af, at FMIT ikke retter sådanne fejl og mangler eller at softwarens afvikling og ydeevne ikke er fri for afbrydelser eller fejl.
 10. Ansvarsbegrænsning FMIT kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskade, f.eks. tab af forventet indtjening, forventet støtte eller udbetalinger i øvrigt, tab af avance, goodwill, eller skade på licenstagers øvrige data eller databaser, eller tab af enhver anden type forretningsmæssig afbrydelse, som måtte opstå ved brug af softwaren eller mangelfuld/utilstrækkelig præstation ved softwaren. En række funktioner og beregninger i softwaren kan havde udgangspunkt i 3 trejedepartrs software eller service og dennes virkemåde . Er det tilfældet FMIT søger løbende at holde sig ajour med dennes udvikling men INDESTÅR IKKE FOR at have kendskab til alle funktioner og virkemåder, vejledninger mv. på området. Funktioner, anbefalinger og angivelser kan i visse tilfælde være et resultat af FM IT ApS’s anvendelse og fortolkning af disse. FM IT ApS søger bedst muligt at fortolke de tredjemands software eller service, men FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR for rigtighed, og resultaterne af bruge af i softwaren. ENHVER ANVENDELSE AF ANBEFALINGER OG BRUG AF FMIT’s SOFTWARE, SKER DERFOR ALENE PÅ LICENSTAGERENS EGEN RISIKO, og FMIT fraskriver sig ethvert ansvar overfor licenstageren eller tredjemand herfor. FMIT INDESTÅR IKKE FOR, AT FUNKTIONERNE I SOFTWAREN UNDERSTØTTER ALLE FUNKTIONER. FMIT’s samlede erstatningsansvar for tab og skade ikke overstige det beløb, som er betalt i brugsrets-/serviceafgift for det pågældende software. Ovennævnte ansvarsfraskrivelse gælder ligeledes et produktansvar, idet omfang ufravigelige lovbestemmelser ikke er til hinder for en sådan fraskrivelse. FM IT ApS er ikke ansvarlig for fejl og mangler i det omfang disse er forårsaget af eksterne faktorer herunder anden software eller produkter. Desuden er FMIT ikke ansvarlig for integration af eller interaktion mellem softwaren og licenstagers eget udstyr og softwaremiljø. FMIT påtager sig intet ansvar for, at softwaren er kompatibelt med nye versioner, opdateringer m.v. af tredjepartssoftware.
 11. Force Majeure Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for skade, som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at parten på grund af en force majeure situation er forsinket eller forhindret i at udføre sine forpligtelser i henhold til nærværende licensaftale. Force majeure situationer er bl.a. krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejker, lockout, ildebrand, vandskade, import- og eksportrestriktioner, virusangreb samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige foranstaltninger kan forhindre.
 12. Aftalens varighed og opsigelse Licenstager kan opsige denne aftale ved at opsige det obligatoriske brugsrets-/serviceabonnement. Licenstagerens opsigelse af det obligatoriske brugsrets-/serviceabonnement medfører samtidig automatisk licenstagerens opsigelse af nærværende aftale, og licenstagerens brugsret bortfalder herefter ved udløbet af det obligatoriske brugsrets-/serviceabonnement.
 13. Overdragelse Licenstager kan ikke overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale til tredjemand. FMIT kan overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale helt eller delvis til tredjemand, uden licenstagers forudgående accept.
 14. Licenstagers misligholdelse Misligholder licenstager nærværende licensaftale i forbindelse med anvendelse af softwaren f.eks. krænker FMIT’s ophavsrettigheder ved at foretage eksemplarfremstilling i strid med nærværende aftale eller overdrage eksemplarer af softwaren til tredjemand, eller misligholder betalingsforpligtelser, er licenstager erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler herom. FMIT kan endvidere ophæve licenstagers brugsret, hvorefter licenstager ikke længere er berettiget til at anvende softwaren, og licenstager er i så fald forpligtet til at slette alle eksemplarer og versioner af den pågældende software.
 15. Lovvalg og værneting Enhver tvist, som måtte udspringe af disse vilkår og licenstagers anvendelse af softwaren, skal anlægges ved FMIT’s hjemting. Tvisten afgøres ved anvendelse af dansk ret. OBLIGATORISK BRUGSRETS-/SERVICEABONNEMENT FOR FM IT ApS’ SOFTWARE februar 2024.